Inzan Ien “A Circle”

ID No:70003

(Ashikaga)Shizan Eon(1859-1959) / Zen Rinzai

 

“Enso(A Circle)”

 

Craft printed on a square paper board

Wrapping paper・Description

Dimension cm: 27.2✕24.2

 

Price: 700JPY

Description

Honorific name: Shoto-ensho Zenji. Dharma transmission from Gasan Jitou. He also practiced Zen under Gessan Zen’ne in Toki-an. He built a monastery named Tentaku in Zuiryo-ji. The founder of the Inzan school of the Rinzai sect ranked with Takuju.