Hakuin Ekaku “ 刻 ( Koku ) ”

ID No:70002

Hakuin Ekaku(1685-1768) / Zen Rinzai

 

” Through piercing discipline the ancients grew illustrious “

 

Craft printed on a square  paper board.

Wrapping paper, description

Dimension cm: 27.2✕24.2

 

Price: 700JPY

Description

Honorific name: Shinki-dokumyo Zenji, Shoju-Kokushi. Pen name: Kokurin, Sarajuka-Rono. Instigator of the Rinzai Zen revival. Dharma transmission from Dokyo Etan(Shoju-Rojin). He became an abbot of Shoin-ji in Hara, Shizuoka at 33 years of age. He refounded Ryutaku-ji in Mishima in his The later years. He raised many influential and outstanding disciples, Torei En’ni, Suiou Genro, Gazan Jito etc.