Japanese amulet like damask hanging scroll “Hell bodhisattva”

ID No:508052

Hakuin Ekaku(1685-1768) / Zen Rinzai

 

Plastic case / Vermilion strap with a sucker 

Back side  hook 

Size cm: 5.5✕11.5(amulet) / 12(vermilion strap)

Dimension cm: 3.5(sucker)

 

Price: 500JPY       

Description

Honorific name: Shinki-dokumyo Zenji, Shoju-Kokushi. Pen name: Kokurin, Sarajuka-Rono. Instigator of the Rinzai Zen revival. Dharma transmission from Dokyo Etan(Shoju-Rojin). He became an abbot of Shoin-ji in Hara, Shizuoka at 33 years of age. He refounded Ryutaku-ji in Mishima in his The later years. He raised many influential and outstanding disciples, Torei En’ni, Suiou Genro, Gazan Jito etc.