Syaku Soen ” B
Ryosai Genmyo “
Ryochu Nyoryu “
Kaimon Zenkaku  The
Ienaga Ichido ”
Ashi Kyodo ” J