Hakuin Ekaku Bodhidharma

ID No: 12126
Name: Hakuin Ekaku
Birth and Death: 1685-1768

Section: Zen. Rinzai

Temple; The Myoshin-ji branch. Ryutaku-ji, Mishima and Shoin-ji, Hara in Shizuoka.

Text: Painting Bodhidharma, This is a wall gazing Dharma

 

Style: vertical silk mounting, tea ceremony style

Condition: mounting good, paper fine 

Whole Dimension: 160*29

Paper Dimension: 78*27

Box: Paulownia

 

Price: 1,800,000JPY

 

Pen name: Honorific name: Shinki-dokumyo Zenji, Shoju-Kokushi. Pen name: Kokurin, Sarajuka-Rono. Instigator of the Rinzai Zen revival. Dharma transmission from Dokyo Etan(Shoju-Rojin). He became an abbot of Shoin-ji in Hara, Shizuoka at 33 years of age. He refounded Ryutaku-ji in Mishima in his The later years. He raised many influential and outstanding disciples, Torei En’ni, Suiou Genro, Gazan Jito etc.