Gisan Zenrai “Nangaku no Sekikyou Takasi”

ID No: 10073

Name: Gisan Zenrai

Birth and Death: 1802-1878

 

Section: Zen. Rinzai

 

Temple; The Myoshin-ji branch. The 523th abbot of Myoshin-ji. Sogen-ji in Okayama. The founder of Nanshu-ji in Sakai, Osaka and Daitoku-ji monastery.

 

Text: The stone bridge in Nan Yue (Nangaku) is great! (Nangaku Ejo Zenji used to live in the mountain.)

 

Style: Vertical silk mounting. Normal style.

 

Condition: Paper, Mounting Good.

Whole Dimension: 197.4*32.3

Paper Dimension: 120.5*27.6

Box:

 

 

Price: 210,000JPY

 

 

Honorific name: Bukkoku-Koryu Zenji. Pen name: Boncho, Seigo-ken. Dharma transmission from Taigen Shigen. He founded Nanshu-ji monastery by the request of the Daitoku-ji branch in 1866, then also founded Daitoku-ji monastery in the sub-temple of Daitoku-ji-ji in 1872. He brought up many outstanding Dharma heirs, Ekkei Shuken in Myoshin-ji, Tekisui Giboku in Tenryu-ji, Kosen So’on in Enkaku-ji, Koju Sotaku and Bokuju Soju in Daitoku-ji branches.