Kishizawa Ian

ID 10233

Kishizawa Ian

1865-1955

 

Zen Soto. Zen master of Shuzen-ji, Izu. Kyokuden-ii, Yaizu.

 

 

Paper Dimension 130*32.6

Whole Dimension 196.7*33

Pulownia box

 

Price 140,000 JPY

Categories: ,