Fukushima Keidoh

ID No 12256

(Fukushima)Keidoh Gensho

1933-2011

Zen. Rinzai. The Tofuku-ji branch. The chief abbot of Tofuku-ji sect and Zen master of Tofuku-ji monastery.

 

Paper 27.3*24.2

 

Price 8,000JPY

 

Pen name: Koyu-ken. He was ordained as a Rinzai Zen monk by Okada Kido Roshi who was a master of Hofuku-ji temple in Okayama. He entered Nanzen-ji monastery and practiced Zen under Shibayama Zenkei Roshi. He received the Dharma transmission form Takayama Taigan Roshi who was the abbot of Toushun-ji in Yamaguchi. He was invited to be the Zen master of Tofuku-ji monastery in 1980 and selected to be the chief abbot in 1991.

Categories: ,